Pályarendszabályok

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége pályarendszabálya

 1. A jegy vagy bérlet megvásárlásával, egyéb belépésre szolgáló igazolás átvételével, vagy a belépésre jelentkezéssel a sportrendezvény résztvevője a pályarendszabályt elfogadja.
 2. A résztvevő a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
  1. vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát;
  2. érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással,;
  3. nem áll kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés, szabálysértési kitiltás vagy a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 76/A. § (1) bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt;
  4. nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;
  5. a ruházatának- és csomagjainak átvizsgálásához hozzájárul;
  6. nem tart magánál
   • ételt, italt, kábítószert, nehezen kezelhető, a szék alatt el nem férő méretű, vagy olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, a játékosokat vagy a hivatalos személyeket, más nézők szórakozását megzavarhatja, erőszakos cselekményre felhasználható, vagy amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta;
   • mások iránti gyűlöletre uszító, politikai tartalmú, vagy másokat megbotránkoztató tartalmú feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, illetőleg nem visel ilyen ruházatot;
   • promóciós vagy kereskedelmi célú tárgyat, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik;
   • videokamerát, vagy professzionális fényképezőgépet, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik;
   • állatot, hátránnyal élő néző esetében a segítésére szolgáló kutya kivételével;
  7. tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, róla kép- és hangfelvétel készíthető (a felvételeket a szervező, a szerződött partnerek, valamint az akkreditált fotósok saját céljaikra felhasználhatják, nyilvánosságra hozhatják);
  8. nem tanúsít a 4. pontban tiltott, avagy az 5. vagy 6. pont szerinti magatartást.
 3. A résztvevő:
  1. ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, visszatartására, rendezvényről való eltávolítására a biztosítást végző rendőrök és a rendezők jogosultak;
  2. személyes tárgyain túlmenően és a pályarendszabályokban foglaltak betartásával csak a mérkőző csapatok hivatalos országzászlóit és a mérkőző klubcsapatok hivatalos klubzászlóit és jelképeit viheti be, a nemzeti zászlókon csak az ország hivatalos városainak nevét lehet megjeleníteni, minden egyéb transzparens bevitele a rendező, koreográfia megjelenítése a szervező engedélyéhez kötött;
  3. kizárólag
   • a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére;
   • a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát vagy munkavégzésének helyét;
   • csak a belépőjegyén/bérletén/meghívóján feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el, létesítmény elemeket, kiszolgáló egységeket használhatja;
  4. csak a belépőjegyén, bérletén vagy más, belépésre jogosító igazolásán feltüntetett szektorban vagy helyen tartózkodhat;
  5. köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait, a stewardok kéréseit;
  6. a sportlétesítményt – ha arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a kijelölt kiléptető ponton hagyhatja el;
  7. amennyiben a sportrendezvényt elhagyta - és a belépőjegy, bérlet vagy más belépésre jogosító igazolás egyszeri belépésre jogosít - oda nem térhet vissza;
  8. a szervező, a szervező képviselője vagy a rendező felszólítására köteles a rendezvényt elhagyni.
 4. A résztvevő a sportrendezvényen:
  1. nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát;
  2. tárgyakat a játéktérre, a nézők elől elzárt területre és személyekre – a szervező előzetesen engedélye nélkül -nem dobhat;
  3. a játéktérre és a nézők által elzárt egyéb területekre engedély nélkül nem léphet, ezeket a magatartásokat meg sem kísérelheti;
  4. nem használhat pirotechnikai eszközt, tüzet nem okozhat;
  5. lézert-, vagy hasonló jelzőfényt nem használhat;
  6. a nemzeti, hivatalos vagy a versenyhez köthető himnuszokat nem zavarhatja meg;
  7. a menekülő útvonalon (pl. stadion lépcsőin) nem állhat meg, a menekülő útvonalakat, folyosókat, bejáratokat, vészkijáratokat nem torlaszolhatja el, azokat köteles szabadon hagyni, a gépjárművek és gyalogosok közlekedését nem akadályozhatja;
  8. rasszista, gyűlöletre uszító, másokat megbotránkoztató, ideológiai, vallási vagy politikai megnyilvánulásként értékelhető magatartást nem tanúsíthat, ilyen tartalmú feliratot vagy jelzést nem jeleníthet meg;
  9. transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el;
  10. mások kilátását nem zavarhatja;
  11. a létesítmény kerítéseire és egyéb objektumaira nem mászhat;
  12. az arcát nem takarhatja el;
  13. nem szemetelhet és köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani;
  14. bármilyen kereskedelmi célú tevékenységet csak és kizárólag a szervező előzetes, írásbeli engedélyével végezhet;
  15. a sportrendezvényről, illetve annak eredményéről és egyes történéseiről csak a szervező sportszövetség előzetes írásbeli hozzájárulásával vagy szerződés alapján továbbíthat információt, ideértve főként a sportfogadási jellegű és on-line sportfogadás szervezők illetve sportfogadási adatszolgáltatók, valamint azok alvállalkozói részére továbbított információkat, valamint a rendezvény vagyoni értékű jogait érintő felvételeket. Amennyiben a résztvevő a helyszínen nem tudja bemutatni a szervező írásbeli engedélyét - felszólítást követően - eltávolításra kerülhet.
 5. A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, politikai, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.
 6. Ha a résztvevő vagy a belépésre jelentkező a sportrendezvény időtartama alatt a 2. pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a 4-6. pont szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a beléptetését meg kell tagadni vagy a sportrendezvényről el kell távolítani. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben az eltávolítandó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor.
 7. Akit sportrendezvényről eltávolítottak, vagy akinek eltávolítására azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna, a szervező a sportrendezvény történő részvételből kizárja. Kizárható az is, aki a pályarendszabályokat egyéb módon megsérti.
 8. Aki a rendőr, vagy a rendező a rend fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép, azt megkísérli, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, bűncselekményt követ el.
 9. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére a károkozásból származó minden költséget köteles megtéríteni.
 10. A szervező - rendező alkalmazása esetén a rendező - és az utazó sportszervezet képviselője a sportrendezvény ideje alatt a résztvevők személyi és vagyonbiztonsága érdekében jogosult kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni.
 11. A szervező a résztvevői számára felelősségbiztosítást kötött. Felelősségbiztosításra csak a rendezvényen jogszerűen tartózkodó személy lehet jogosult. Tekintettel a jogszabályi rendelkezésekre a biztosítási jogot a jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve csak azon személyek esetére tudjuk biztosítani, akik a belépőjegy, bérlet, vagy belépésre jogosító más igazolás érvényességének elteltét (mérkőzés befejeződését) követő harmadik munkanapon 12 óráig írásban, a jegy, bérlet, vagy a belépésre jogosító igazolás sorszámának megküldése mellett.
 12. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a visszatartásról önállóan is dönthet.
 13. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy és – amennyiben ilyet értékesítettek – a bérlet is érvényes.
 14. Értelmező rendelkezések a jelen pályarendszabály tekintetében:
  1. Szervező: A válogatott mérkőzések, a Magyar Kupa Döntő és egyéb, saját szervezésű sportrendezvényei esetében a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége.
  2. Résztvevő: az a természetes személy, aki a sportrendezvény helyszínén annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy követően másfél órával, vagy a rendező felszólításáig tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül.
  3. Rendező: A rendezvény biztosítására felkért vagyonvédelmi vállalkozás által a sportrendezvény helyszínén és a rendezvény biztosításával kapcsolatban foglalkoztatott, külső megjelenésében rendezőként azonosítható, legalább személy-és vagyonőri végzettséggel rendelkező személy.
  4. Közreműködő (steward): A szervező a sportrendezvény szervezésével összefüggő feladatok ellátása érdekében önkéntes jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban közreműködőt bízhat meg. A közreműködő feladata - a szervező képviselőjeként - különösen a sportrendezvény helyszínén a nézőkkel és a sportrendezvény egyéb résztvevőivel való kapcsolattartásban, tájékoztatásban, a sportrendezvény helyszínére való bejutásban és azon belüli tájékozódásban, a sportrendezvény biztonságos lebonyolításának támogatásában, valamint a sportrendezvény helyszínén biztosított szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtás. A törvény értelmében közreműködőként csak 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű személy alkalmazható.
  5. Sportrendezvény: sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, sporttevékenység végzése céljából tartott verseny, mérkőzés. A sportesemény sportrendezvénynek minősül. Jelen pályarendszabály tekintetében sportrendezvénynek csak az MLSZ által szervezett verseny, mérkőzés minősül.
  6. Sportrendezvény ideje: a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő megjelenésétől addig tart, amíg a résztvevők a sportesemény helyszínét elhagyják.
  7. Sportrendezvény helyszíne: az a nyilvános hely vagy a közterület meghatározott része, ahol a sportrendezvényt megtartják és ahol résztvevő tartózkodhat.
  8. Sportlétesítmény: sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló építmény és terület.
  9. Kizárás: A törvény értelmében a szervező az általa, valamint az utazó sportszervezet a részvételével szervezett sportrendezvény esetén és beléptető rendszer alkalmazásakor köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (kizárás). Az utazó sportszervezet és a szervező az általa szervezett sportrendezvényen történő részvételből való kizárást alkalmazhat azon személlyel szemben, akit a sportrendezvényről eltávolítottak, vagy erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.
Jelen tájékoztató a törvényi rendelkezéseket veszi alapul, de nem feladata, hogy azokról teljeskörű tájékoztatást adjon.

Ground Regulations of the Hungarian Basketball Federation

 1. By buying a ticket or a season ticket or by collecting another certificate for admission, as well as by turning up for admission, the participant accepts the Ground Regulations.
 2. A participant can be admitted to the venue of the sports event if:
  1. he agrees to prove his identity when asked by the security staff;
  2. he possesses a valid ticket, season ticket or other entry permit;
  3. he is not banned from attending sports events, or is not subject to exclusion or a banning order due to an offence and is not subject to a decision of a foreign sports organisation, authority or court with a similar effect, referred to in Section 76/A (1) of Act I of 2004 on Sports;
  4. he is not visibly under the influence of alcohol, drugs or any other intoxicating substances;
  5. he consents to the inspection of his clothing and belongings;
  6. he is not carrying:
   • any food, drinks, drugs, any objects that are difficult to handle and cannot be stowed under the seat, or objects that can compromise the running of the sports event or the personal and material safety of other people, or objects that may distract the players or the officials or may interfere with the spectators’ entertainment, or objects that can be used in violent acts or the possession of which has been banned by the law, or the bringing of which to the sports event has been prohibited by the organiser;
   • banners or flags or symbols of tyranny that are prohibited by the law and incite hatred towards others, or have a political content or can shock others, and he is not wearing such clothing;
   • any promotional or commercial purpose objects, unless he has a relevant permit issued by the organiser;
   • a video camera or professional camera, unless he has a relevant permit issued by the organiser;
   • any animals, with the exception of guide dogs in the case disabled spectators;
  7. he acknowledges that video and audio recording can be made about him during the sports event (the recordings can be used by the organiser, the contracted parties and the accredited photographers for their own purposes and published);
  8. he does not exhibit any conduct prohibited under Section 4 or specified in Section 5 or 6.
 3. The participant:
  1. The participant’s clothing and belongings can be searched, his identity can be checked, he himself can be retained or ejected from the event by the police and the security staff securing the event;
  2. 3.2. In addition to the personal belongings and the items specified in the Ground Regulations, participants may carry only the official country flags of the teams and the official club flags of the clubs playing the match. The national flags may only show the names of the official towns of the country, any other sign may be carried only with the organiser’s permission and choreography may be displayed only with the organiser’s permission;
  3. 3.3. The participant can exclusively
   • enter the premises of the sports facility through the entrance gate specified on the ticket, season ticket or invitation card;
   • access his sector or his place of work via the specified route;
   • occupy the seat and use the facility objects and catering units specified on his ticket/season ticket or invitation card;
  4. The participant can only stay in the sector or location shown on his ticket, season ticket or other entry permit;
  5. The participant must comply with the provisions of the Ground Regulations, the requirements specified by the organiser, as well as the instructions of the organiser, the police and the security staff, the requests of the stewards;
  6. Unless instructed otherwise by the organiser, the security staff or the police, the participant can leave the sports facility only at the designated point of exit;
  7. once the participant has left the sports event and the admission ticket, season ticket or other certificate of admission grants the right for a single entry, he cannot return;
  8. the participant shall leave the event when ordered to do so by the organiser, the organiser’s representative or the security staff.
 4. During the sports event the participant shall not:
  1. engage in any activity that can disturb the order of or prevent the sports event, or compromise the personal and material safety of the participants of the sports event;
  2. throw objects to the court, to areas closed to spectators and in the direction of other persons without a prior permission of the organiser;
  3. enter or shall not attempt to enter the playing court and other areas closed to spectators without a permit;
  4. use pyrotechnic devices, shall not start a fire;
  5. use laser pointers or similar signalling lights;
  6. disturb the playing of national, official or competition related anthems;
  7. stand on the escape route (e.g. on the stadium stairs) shall not obstruct, and shall stay clear from the escape routes, corridors, entrances, emergency exits, shall not obstruct the movement of vehicles and pedestrians;
  8. demonstrate racist, xenophobic, indecent behaviour or behaviour that can be interpreted as one having an ideological, religious or political motivation, furthermore he shall not display slogans or emblems with such contents;
  9. affix any banner or flag on any fence, railing or pole without the organiser’s or security staff’s permit;
  10. obstruct the view of others;
  11. climb on the fences or other structures of the facility;
  12. cover his/her face;
  13. litter, and shall obey the smoking related rules;
  14. pursue any commercial activity unless he is in possession of a prior written consent of the organiser;
  15. may transmit information about the sports event or its result and moments only with a prior written consent of the organising sports federation or pursuant to a contract, including mainly information transmitted to sports betting and online sports betting organisers and sports betting data providers and their sub-contractors as well as recordings of the event representing rights and titles. If the participant cannot present a written permission of the organiser at the venue, he may be ejected following an order.
 5. The organiser shall call the participant who jeopardises the implementation of the sports event as well as the personal and material safety of others, or who demonstrates a racist, xenophobic, political, threatening or indecent behaviour through unsportsmanlike cheering and encouragement to stop demonstrating such conduct.
 6. If during the sports event a participant or any party requesting admission fails to meet the requirements specified in Section 2, or fails to stop the behaviour referred to in Section 4-6 despite the security staff’s warning, admission shall be denied and he shall be ejected from the sports event. The security staff shall order the person to be ejected to prove his identity. If the person to be ejected fails to obey the order, the security staff shall – in the absence of legal provisions to the contrary – immediately call the police to conduct an identity check. Until the arrival of the police, but maximum until the end of the third hour from the notification of the police, the security staff has the right to retain the person to be ejected, provided that the person is retained in an area covered by a surveillance camera system in operation on the site.
 7. If someone has been ejected from a sports event, or who was not ejected because an intervention by the organiser (security staff) at the venue of the sports event was thought to provoke actions by the spectators that would have disproportionately compromised the safety of the sports event, the organiser will ban such person from attending the sports events. Anyone who violates the Ground Regulations in any other way may also be excluded.
 8. Anybody who resists by violence or threats a legal action taken by the police or security staff for maintaining the order, anybody who enters or attempts to enter an area closed to the spectators or a certain group of spectators, or throws to this area an object that may cause bodily injury, commits a crime.
 9. Liability for any damage arising from non-compliance with the safety regulations shall be borne by the spectator. In case damage is caused by several people, spectators involved in causing the damage shall have joint and several liability. Liability for indemnification shall not affect the spectator’s offence or criminal liability. The perpetrator shall indemnify the football federation for all costs arising from the damage.
 10. During the sports event, the organiser or, when employed, the Security Service and representative of the travelling sports organisation, shall be entitled to use camera surveillance and record the footages in order to guarantee the safety and security of participants.
 11. The organiser has taken out liability insurance for the participants. Only personnel lawfully attending the event may be eligible for liability insurance. In view of the provisions of the legislation, the right to insurance may be granted, apart from the exceptions specified by law, only to individuals who submit their claim by 12.00 a.m. of the third day following the expiry of the validity of the admission ticket, season ticket or other certificate granting the right of admission (end of the match) in writing, by submitting the serial number of the admission ticket, season ticket or certificate granting the right of admission.
 12. In order to ensure that spectators can leave the stadium in a safe manner, the police may keep the spectators in the sports facility until the groups of spectators of the opposing team leave the sports facility, the area secured by the police as well as from the fans’ movement routes. If the police is not present at the sports event, the security staff may also decide on holding back spectators on their own.
 13. If the sports event was cancelled or was held behind closed doors or in front of a limited number of spectators, the price of the ticket will be refunded within three working days. If the sports event is interrupted, the tickets and the season tickets – provided season tickets have been sold – shall be valid for the repeated event.
 14. For the purposes of these Ground Regulations, the following definitions shall apply:
  1. Organiser: In the case of matches played by national football teams, the Hungarian Cup Final and other sports events organised by it the Hungarian Basketball Federation.
  2. Participant: the natural person who stays at the venue of the sport event during, as well as one and a half hours before or after the event or until demanded by the organiser. Spectators (fans) shall be regarded as participants.
  3. Security staff: Persons with a minimum qualification of “security guard” that are employed by the security company hired to secure the event, and whose clothing allows them to be identified as security staff.
  4. Steward: The organiser may employ stewards for performing the tasks relating to the organisation of the sports event as volunteers or under an employment contract or a contract for other legal relationship involving work. As a representative of the organiser, a steward especially assists in the communication with and providing information to the spectators and other participants at the venue of the sports event, in accessing the venue of the sports event and orientation inside, in the secure implementation of the sports event and in the use of the services provided at the venue of the sports event. Pursuant to the law only individuals over the age of 18 and with no criminal record may be employed as stewards.
  5. Sports event: a competition or match held for the pursuit of a sports activity in or outside a competition system by a sports organisation or sports federation in the presence of participants. A sports programme shall be regarded as a sports event. For the purposes of these Ground Regulations, only a competition or match organised by the Hungarian Basketball Federation is a sports event.
  6. Duration of the sports event: from the arrival of the participants at the venue of the sports event up until they leave the venue of the sports event.
  7. Venue of the sports event: a public location or a specific part of the public area where the sports event is held and where participants may be present.
  8. Sports facility: a structure and site providing the venue for an organised sports event.
  9. Exclusion: Pursuant to the law during a sports event organised by the organiser or with the involvement of a travelling sports organisation and during the use of the admission system the organiser shall refuse to sell admission tickets to individuals ejected from the sports event and shall prevent the attendance of the sports event by such persons (exclusion). The travelling sports organisation and the organiser may exclude from the attendance of the sports event anyone who has been ejected from a sports event, or who was not ejected because an intervention by the organiser (security staff) at the venue of the sports event was thought to provoke actions by the spectators that would have disproportionately compromised the safety of the sports event.
This information is based on the provisions of the law but is not intended to provide exhaustive information about them.

Stadionordnung des Ungarischen Basketballverbandes

 1. Durch den Ankauf der Tages- oder Dauerkarte, durch die Übernahme sonstiges, zum Eintritt dienenden Nachweises oder durch die Anmeldung zum Eintritt akzeptiert der Teilnehmer / die Teilnehmerin der Sportveranstaltung die Stadionordnung als verbindlich für sich.
 2. Der Teilnehmer / die Teilnehmerin darf an den Ort der Veranstaltung nur dann eingelassen werden, wenn:
  1. er/sie unternimmt, dass er/sie sich auf Aufforderung des Ordners ausweist;
  2. er/sie eine gültige Tages-/Dauerkarte, oder sonstigen, zum Eintritt dienenden Nachweis besitzt;
  3. keine Ausweisung, kein Verbot zur Besichtigung von Sportveranstaltungen als Strafe oder Ausschließung wegen Ordnungswidrigkeit gegen ihn/ihr rechtswirksam sind, oder wenn es keine ähnliche behördliche, gerichtliche Entscheidung oder ähnliche Entscheidung einer ausländischen Sportorganisation gemäss Gesetz I. § 76/A Absatz (1) des Jahres 2004 über Sport gegen ihn/ihr besteht;
  4. er/sie nicht offensichtlich unter dem Einfluss vom Alkohol, Rauschgift oder sonstigen berauschenden Mittel steht;
  5. er/sie die Untersuchung seiner/ihrer Kleidung und Gepäckstücke einwilligt;
  6. er/sie keine
   • Lebensmittel, Getränke, Rauschgifte oder Gegenstände, die schwer zu handhaben sind, oder wegen ihrer Maße nicht unter dem Sitz Platz haben, bzw. die den Ablauf der Sportveranstaltung oder die Personen-/Vermögenssicherheit von Anderen gefährden, die für die Spieler, die Amtspersonen oder für die Unterhaltung von anderen Zuschauer(inne)n störend wirken können, die zur Gewalttätigkeit verwendbar sind, oder deren Besitz durch Rechtsverordnungen bzw. deren Mitführen zu der Sportveranstaltung durch den Veranstalter verboten wurde;
   • Inschriften, Fahnen oder Bekleidung mit Hass gegen Andere entfachendem, politischem oder unanständigem Inhalt, oder mit gesetzlich verbotenen Symbolen des Despotismus;
   • Gegenstände für Werbe- oder Handelszwecke, es sei denn dass er/sie eine diesbezügliche Genehmigung des Veranstalters besitzt;
   • Videokameras oder professionellen Fotoapparate, es sei denn dass er/sie eine diesbezügliche Genehmigung des Veranstalters besitzt;
   • Tiere, mit Ausnahme von Hunden für Behindertenhilfe mitführt, bzw. trägt;
  7. er /sie zur Kenntnis nimmt, dass Bild- oder Tonaufnahmen über ihn/sie während der Zeitdauer der Veranstaltung gefertigt werden können (diese Aufnahmen können von dem Veranstalter, von den Vertragspartnern und akkreditierten Fotoreportern für eigene Zwecke benutzt oder veröffentlicht werden);
  8. er /sie zeigt kein unter Ziffer 4 verbotenes oder unter Ziffer 5-6 aufgeführtes Verhalten.
 3. Bezüglich der Teilnehmer(innen):
  1. die für die Sicherheit der Veranstaltung zuständigen Polizisten und die Ordner sind berechtigt, die Bekleidung und das Gepäck des Teilnehmers / der Teilnehmerin zu untersuchen, seine / ihre Identität zu ermitteln, ihn /sie zurückzuhalten oder von der Veranstaltung zu entfernen;
  2. außer den persönlichen Utensilien darf der Teilnehmer / die Teilnehmerin nur die offiziellen Landesfahnen der spielenden Mannschaften und die offiziellen Klubfahnen der spielenden Klubmannschaften unter Befolgung der Verordnungen der Stadionordnung mitnehmen; an den Landesfahnen dürfen nur die offiziellen Stadtnamen des Landes gezeigt werden. Der Mitnahme jeglicher anderer Banner bedarf die Zustimmung der Ordner. Der Darstellung von Choreografien bedarf die Zustimmung des Veranstalters;
  3. er /sie darf:
   • ausschließlich durch das an der Tages- oder Dauerkarte, Einladung angegebenen Tor den Sportanlagenbereich betreten;
   • seinen / ihren Sektor oder Arbeitsplatz ausschließlich auf dem angegebenen Weg annähern;
   • ausschließlich den an der Tages- / Dauerkarte / Einladung angegebenen Sitzplatz besetzen und die dort angegebenen Anlagenteile, Bedienstellen benutzen;
  4. er /sie darf sich nur in dem an der Tages-, Dauerkarte oder am anderen zum Eintritt berechtigenden Nachweis angegebenen Sektor oder Bereich aufhalten;
  5. er /sie ist verpflichtet, die vom Veranstalter bestimmten Vorschriften, sowie die Anweisungen des Veranstalters, der Polizei und der Ordner und die Aufforderungen der Stewards zu befolgen;
  6. er /sie darf die Sportanlage nur an dem festgelegten Austrittspunkt verlassen, es sei denn, dass es durch den Veranstalter, den Ordner oder die Polizei anderswie verordnet wird;
  7. wenn er/sie die Sportveranstaltung verlassen hat, – und die Tageskarte, Dauerkarte oder der zum Eintritt berechtigende Nachweis nur eine einmalige Eintrittsberechtigung ermöglicht – kann er/sie auf die Veranstaltung nicht zurückkehren;
  8. er/sie ist verpflichtet, die Veranstaltung auf die Aufforderung des Veranstalters, des Vertreters des Veranstalters oder des Ordners zu verlassen.
 4. Während der Sportveranstaltung darf der Teilnehmer / die Teilnehmerin:
  1. keine Tätigkeiten ausüben, welche die Ordnung der Veranstaltung stören, verunmöglichen oder die Personen-/Vermögenssicherheit von Teilnehmer(inne)n gefährden;
  2. keine Gegenstände auf das Spielfeld, in die für Zuschauern gesperrten Bereiche oder an Personen – ohne eine vorherige Bewilligung des Veranstalters – werfen;
  3. ohne Genehmigung auf das Spielfeld und in sonstige, für Zuschauern gesperrte Bereiche nicht eintreten, diese Verhaltensarten nicht einmal anstreben;
  4. keine pyrotechnischen Geräte benutzen und keinen Brand verursachen;
  5. keine Laser- oder ähnliche Lichtscheine benutzen;
  6. die nationalen, offiziellen oder dem Wettkampf zugeordneten Hymnen nicht stören;
  7. sich an Fluchtwegen (z.B. Stadiontreppen) nicht anhalten, die Fluchtwege, Korridore, Eingänge, Notausgänge nicht verstellen, er /sie muss diese frei lassen, den Verkehr von Fahrzeugen und Fußgängern nicht stören;
  8. kein Verhalten zeigen, das Andere empören kann, oder das als ideologische, religiöse oder politische Äußerung bewertet werden kann; keine Inschriften oder Zeichen mit solchem Inhalt aufzeigen;
  9. Banner oder Fahnen nur mit der Zustimmung des Veranstalters und des Ordners an Zäune, Barrieren oder Säulen anbringen;
  10. die Aussicht von Anderen nicht stören;
  11. die Zäune und andere Objekte der Anlage nicht besteigen;
  12. sein / ihr Gesicht nicht verdecken;
  13. die Umgebung nicht verschmutzen und nur unter Befolgung der diesbezüglichen Verordnungen rauchen;
  14. jede Handelstätigkeit nur und ausschliesslich mit der zuvor schriftlich erteilten Genehmigung des Veranstalters durchführen;
  15. über die Sportveranstaltung, beziehungsweise über deren Ergebnisse und einzelne Vorfälle ausschliesslich mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Veranstalter-Verbandes oder aufgrund eines Vertrages Informationen weiterleiten, einschliesslich hauptsächlich der für die sportwettenartigen Veranstalter, Online-Sportwettenveranstalter beziehungsweise Sportwettendatenanbieter sowie für deren Subunternehmer weitergeleiteten Informationen, sowie einschliesslich der Aufnahmen vermögenswertiger Rechte der Veranstaltung. Kann der Teilnehmer/die Teilnehmerin die schriftliche Zustimmung des Veranstalters vor Ort nicht vorlegen, kann er/sie – nach Aufforderung – von der Veranstaltung entfernt werden.
 5. Der Veranstalter ist verpflichtet, den Teilnehmer / die Teilnehmerin, welche(r) den Ablauf der Sportveranstaltung oder die Personen-/Vermögenssicherheit von Anderen gefährdet, oder rassistisches, zum Hass aufrufendes, politisches, Furcht erregendes, empörendes, nicht mit sportlichem Jubeln oder Ermuntern zusammenhängendes Verhalten zeigt, zur Einstellung dieser Verhaltensarten aufzufordern.
 6. Falls der Teilnehmer / die Teilnehmerin oder die zum Eintritt anzumeldende Person während der Zeitdauer der Sportveranstaltung den unter Ziffer 2 aufgeführten Bedingungen nicht entspricht, oder die unter Ziffer 4-6 beschriebenen Verhaltensarten trotz Aufforderung des Ordners nicht einstellt, muss seine/ihre Eintrittsberechtigung verweigert werden oder muss er / sie von der Sportveranstaltung entfernt werden. Der Ordner fordert die zu entfernende Person auf, seine / ihre Identität nachzuweisen. Falls die zu entfernende Person diese Aufforderung nicht befolgt, hat der Ordner – mangels anderer Rechtsvorschrift – die Polizei zwecks Identifizierung unverzüglich zu benachrichtigen. Der Ordner kann die zu entfernende Person bis Ankunft der Polizei, spätestens jedoch bis Ende der dritten Stunde nach der Benachrichtigung zurückhalten, vorausgesetzt, dass die Zurückhaltung im Sichtfeld eines vor Ort funktionierenden Bildaufnahmegerätes erfolgt.
 7. Der Veranstalter sperrt die aus der Sportveranstaltung entfernte Person, oder eine Person, die deshalb nicht entfernt wurde, weil wegen des Eingriffs des Veranstalters (Ordners) vor Ort die Sicherheit der Sportveranstaltung unverhältnismäßig gefährdende Zuschauertätigkeiten zu erwarten gewesen wären, von der Teilnahme an der Sportveranstaltung aus. Auch die die Stadionordnung in anderer Weise verletzenden Personen können ausgesperrt werden.
 8. Die Person, die gegenüber einer rechtmäßigen, die Ordnung bewahrenden Maßnahme von Polizisten oder Ordnern gewaltsam oder bedrohend Widerstand leistet, oder die einen für Zuschauer oder für bestimmte Zuschauergruppen gesperrten Bereich betritt oder zu betreten versucht, bzw. in solche Bereiche einen den Ablauf der Sportveranstaltung, oder die Gesundheit Anderer gefährdenden Gegenstand wirft, begeht eine Straftat.
 9. Für die aus der Verletzung von Sicherheitsvorschriften folgenden Schäden haftet der Zuschauer, bzw. im Falle von mehreren Schädigern tragen alle am Verursachen der Schaden teilnehmenden Zuschauer die Gesamthaftung. Die strafrechtliche oder ordnungswidrigkeitliche Haftung der Zuschauer bleibt von der Haftung für Schadenersatz unberührt. Der Schädiger ist verpflichtet, dem Sportverein alle aus der Schädigung folgenden Kosten zu ersetzen.
 10. Der Veranstalter oder – falls beauftragt – Ordner und der Vetreter der Sportorganisation ist berechtigt, während der Sportveranstaltung die Teilnehmer(innen) über Kameras – für die persönlichen Sicherheit von den Teilnehmern/innen und seinen/ihren Sachwerten - zu beobachten und die Aufnahmen zu speichern.
 11. Eine Haftpflichtversicherung wird durch den Veranstalter für seine Teilnehmer(innen) vorab abgeschlossen. Zu einer Haftpflichtversicherung kann nur die auf der Veranstaltung rechtmässig befindliche Person berechtigt sein. In Bezug auf die Bestimmungen der Rechtsvorschrifte kann das Recht auf eine Haftpflichtversicherung abgesehen von den in der Rechtsvorschrift bestimmten Ausnahmen nur für die Personen gewährleistet werden, die innerhalb von drei Werktagen nach dem Ablauf der Gültigkeit der Tageskarte, der Dauerkarte oder anderes, zum Eintritt berechtigendes Nachweises (nach beendetem Spiel) bis 12 Uhr schriftlich die Laufnummer der Tageskarte, Dauerkarte oder des zum Eintritt berechtigendes Nachweises einsenden.
 12. Zwecks sicheren Austrittes der Zuschauer(innen) kann die Polizei die Zuschauer(innen) bis dem Weggang der gegengestellten Fangruppen aus der Sportanlage, aus dem Operationskreis der polizeilichen Sicherung, bzw. von der Begleitroute der Fans in der Sportanlage zurückhalten. Sollte die Polizei an der Veranstaltung nicht teilnehmen, kann der Veranstalter über die Zurückhaltung selbst entscheiden.
 13. Falls die Sportveranstaltung nicht erfolgte, oder mit Ausschließen der Zuschauer, bzw. mit beschränkter Zuschaueranzahl durchgeführt wurde, wird der Gegenwert der Eintrittskarte innerhalb von drei Arbeitstagen rückerstattet. Falls die Sportveranstaltung abgebrochen wurde, sind die Tageskarten und – falls verkauft – auch die Dauerkarten für die wiederholte Veranstaltung gültig.
 14. Klärende Bestimmungen zu dieser Stadionordnung:
  1. Veranstalter: im Falle der Spiele der Nationalmannschaft, der Finale des Ungarischen Cups und sonstiger selbstorganisierter Sportveranstaltungen: Ungarischer Basketballverband.
  2. Teilnehmer(in): die natürliche Person, die sich während der Sportveranstaltung, sowie binnen anderthalb Stunden vor und nach der Veranstaltung, oder bis zur Aufforderung des Ordners an dessen Ort aufhält. Zuschauer(innen) (Fans) gelten als Teilnehmer(innen).
  3. Ordner: Eine Person, die durch die für die Sicherung der Veranstaltung beauftragte Vermögensschutzgesellschaft am Ort der Veranstaltung und im Zusammenhang mit der Sicherung der Veranstaltung beschäftigt wird, die anhand des Aussehens als Ordner identifizierbar ist, und die wenigstens eine Ausbildung für Sicherheitsbediensteten abgeschlossen hat.
  4. Mitwirkender (Steward): Der Veranstalter kann für die Erfüllung der Aufgaben bezüglich der Sportveranstaltung einen Mitwirkenden als Freiwillige oder im Rahmen eines Dienstverhältnisses oder in anderen Rechtsverhältnissen beauftragen. Die Aufgabe des Mitwirkenden – als Vertreter des Veranstalters – besteht in der Kontakthaltung mit den Zuschauern und den anderen Teilnehmern der Veranstaltung, besonders am Ort der Sportveranstaltung, in der Auskunft, in dem Zugang zu dem Ort der Veranstaltung, in der Orientierung, Unterstützung der sicheren Abwicklung der Veranstaltung, sowie in der Hilfeleistung bei der Inanspruchnahme der an dem Veranstaltungsort gewährleisteten Dienstleistungen. Im Sinne des Gesetzes kann als Mitwirkender nur eine Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und nicht vorbestraft ist, angestellt werden.
  5. Sportveranstaltung: durch einen Sportverein oder Sportverband organisierter, im Wettkampfsystem oder außerhalb solcher Systemen zu Zwecken einer Sporttätigkeit durchgeführter Wettkampf, Spiel. Sportereignisse gelten als Sportveranstaltung. Im Falle dieser Stadionordnung gelten als Sportveranstaltung nur die durch den Ungarischen Fußballverband veranstalteten Wettkämpfe, Spiele.
  6. Zeitdauer der Sportveranstaltung: die Periode ab Ankunft der Teilnehmer(innen) am Ort der Sportveranstaltung bis die Teilnehmer(innen) den Ort der Sportveranstaltung verlassen.
  7. Ort der Sportveranstaltung: der öffentliche Ort oder ein bestimmter Teil des öffentlichen Bereiches, in dem die Sportveranstaltung organisiert wird und wo die Teilnehmer sich aufenthalten können.
  8. Sportanlage: das Gebäude und das Gebiet, wo die Sportveranstaltung abgehalten wird.
  9. Ausschluss: im Sinne des Gesetzes ist der Veranstalter sowie die reisende Sportorganisation verpflichtet, den Verkauf von Eintrittskarten an von der Veranstaltung entfernten Personen im Falle einer von ihm oder mit der Teilnahme einer reisenden Sportorganisation organisierten Sportveranstaltung und bei der Anwendung eines Einlaßsystems zu verweigern, und die Teilnahme an der Sportveranstaltung zu verhindern (Ausschluss). Die reisende Sportorganisation und der Veranstalter können einen Ausschluss von der Teilnahme der durch sie organisierten Veranstaltung gegen die Personen anwenden, die von der Sportveranstaltung entfernt wurden, oder wenn die Entfernung nicht erfolgte, weil wegen des Eingriffs des Veranstalters/Ordners vor Ort die Sicherheit der Sportveranstaltung unverhältnismässig gefährdende Zuschauertätigkeiten zu erwarten gewesen wären.
Die vorliegende Information liegt der gesetzlichen Bestimmung zugrunde, sie soll darüber aber keine ausführliche, vollständige Information geben.